Zlepšenie kvality života starších občanov

Ilustračné foto, Zdroj: https://pixabay.com

V našej časti mesta žije veľké množstvo starších ľudí, pre ktorých je vzhľadom aj na ich pokročilý vek, zdravotné komplikácie, či imobilitu dochádzanie za lekármi doslova útrapou. Riešením pre nich je služba sociálny taxík. Mnohí seniori ale o tejto službe ani nevedia, pretože je pre nich ťažšie hľadať informácie na internete.

Riešenia

Chcem presadiť väčšiu informovanosť starších občanov formou diskusií. Viac viac ich začleňovať do občianskeho dialógu napríklad aj informačnými tabuľami, ktorých je nedostatok, alebo sú v dezolátnom stave. Zjednodušiť a administratívne odbremeniť terénne služby akou je napríklad sociálny taxík.

Ďalším riešením pre starších by mohli byť v súčinnosti s ochotnými zdravotníkmi aj nízkoprahové terénne a ambulantné a sociálne služby, pretože ich je nedostatok. Súčasťou takejto mobilnej služby by mohli byť napríklad aj zmeranie tlaku, základné zdravotné ošetrenie, podanie injekcie, či infúzie.

Zabezpečenie niektorých sociálnych potrieb starším občanom je to najmenej čo im vieme poskytnúť. V spoločnom dialógu s nimi by sa mohli napríklad  aj upraviť, či pridať  odchody autobusov mestskej dopravy za účelom návštev lekára, nákupov, či návštevou kostola.

Starší obyvatelia disponujú aj informáciami, ktoré si dnes nevygooglite. Zasluhujú si našu patričnú úctu, obdiv a osobitnú starostlivosť. Nemali by sme na nich zabúdať. V našom meste by sme im mali poskytovať čo najlepšie podmienky pre zlepšenie kvality ich života. Majú tiež právo na plnohodnotný a dôstojný život. Nielen počas októbra, ktorý je mesiacom úcty k starším, ale po celý rok.