Ako žiadať informácie?

Ako žiadať informácie ?

Viacerí z Vás ste sa na mňa obrátili s otázkami odkiaľ a ako získavam toľko informácií?  Jeden z mojich zdrojov okrem digitálneho mesta…/odkaz tu/ sú aj infožiadosti. Právo na informácie je zaručené a orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti. Tak sa píše v Ústave SR. Špeciálnym zákonom, ktorý pojednáva o podrobnostiach je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Tento zákon je založený na princípe: „čo nie je tajné, je verejné“. Hoci som poslancom MsZ NZ, sám sa obraciam aj po ujatí sa mandátu so žiadosťami na mesto. Výhoda oproti bežnému emailu je v tom, že do emailu, či poslaneckej interpelácie sa dá spísať hocičo, ale na podanú žiadosť treba odpovedať do 8 pracovných dní. Navyše voči /ne/sprístupneným informáciám jestvujú opravné prostriedky.

Aké informácie máme právo požadovať?

V prípade nášho mesta je to celá škála informácií. Napr.: zmluvy mesta o predajoch či prenájmoch majetku, zabezpečovaní služieb, rozhodnutia, informácie o úveroch, auditoch, o pracovných cestách, kurzoch, hospodárnosti mesta, o majetku mesta a nakladaní s ním, služobných vozidlách, výška pridelených dotácií rôznym subjektom, ale aj výšku platu primátora, vedúcich odborov MsÚ, prednostky…/na stiahnutie tu/ príjmy primátora, poslancov vrátane ich majetkových pomerov …

„Infožiadosť“

Ak požadujeme sprístupniť nejaké informácie, ktoré nás zaujímajú stačí podať žiadosť. Možno ju podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená / v našom prípade je to „mesto Nové Zámky“/ Ďalej musí obsahovať meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Žiadosť by mala byť čo najkonkrétnejšia. Nemusíme v nej vôbec zdôvodňovať účel, či dôvod sprístupnenia informácií. Malo by z nej vyplývať, že informácie sa majú nachádzať v originálnej podobe v dokumentácii príslušných povinných osôb (resp. v písomnej evidencii), ale aj skutočnosť, že z nej nie je vôbec obtiažne poskytnúť požadované informácie.  / Vzor infožiadosti  tu /

Spôsob sprístupnenia

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Spôsoby vybavenia žiadosti

  1. Ak nám informácie budú sprístupnené, povinná osoba nám musí zaslať Rozhodnutie o sprístupnení… / príklad sprístupnenia tu /
  2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí sprístupniť informáciu.
  3. Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Ide tu o tzv. „Fiktívne rozhodnutie“.

Opravné prostriedky

1. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možeme podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

2. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby – rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie Msú, o odvolaní rozhoduje ako orgán druhej inštancie – /primátor/.

3. Primátor rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. /tzv. Fiktívne rozhodnutie/

4. Nastať môže ešte aj 1 špeciálny prípad tzv. „autoremedúra“. Ide o prípad, keď na základe Vášho odvolania, prvoinštančný orgán /prednostka/ na základe Vašich argumentov v odvolaní prehodnotí a svoje Rozhodnutie opraví. Čiže Vám Vami požadované informácie sprístupní.

Preskúmateľnosť súdom

Ak Vám nebolo vyhovené, a nie ste spokojní s Rozhodnutím primátora o nesprístupnení, máte právo podať správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácií. Vecne a miestne príslušný súd prvej inštancie je Krajský súd v Nitre. Pre tento špeciálny prípad nemusíte byť dokonca ani zastúpený advokátom. Musíte však zaplatiť súdny poplatok 70 EUR, ktorý máte právo požadovať ako trovy konania. Nemajme však ilúzie o rýchlosti súdneho konania, sám čakám s jednou podanou žalobou už od roka 2019.

Nechcem Vás týmto posledným odsekom odrádzať od podania infožiadosti. Právo na informácie je základným pilierom demokratickej spoločnosti. Tvorí jednu zo základných podmienok jej rozvoja, ako aj sebarealizácie jednotlivca. Určite stojí za to žiadať informácie, lebo niekedy aj odmietnutím sa dá tiež niečo povedať.

S úctou Peter Podbehlý