2. /ne/zasadnutie MsZ NZ dňa 29.1.2019

Tak už som na sociálnej sieti od jedného občana dostal aj pomenovanie samozvaný reformátor a populista. 🙂  Pobavil som sa… ale vskutku čudné pomenovanie na niekoho, kto má iné argumenty a názor. Na svoju obranu k tomu iba toľko, že  pokiaľ by sme mali všetci rovnaký názor, nemohli by sme viesť konštruktívny dialóg, hľadať alternatívne riešenia a nemohli prijímať kompromisy prospešné pre naše mesto. V záujme transparentnosti a objektivity Vás chcem aj naďalej informovať o priebehu 2.  /ne/Zasadnutia MsZ NZ zo dňa 29.1.2019

Začnem citáciou platného ustanovenia § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku MsZ NZV prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov   do   pol   hodiny  po  čase   určenom   za   začiatok   rokovania   mestského   zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas   rokovania pod nadpolovičnú väčšinu a ak sa   ani 15 minút   po  výzve   primátora   v   sále   nezíde   nadpolovičná   väčšina   poslancov,   zvolá   primátor   aj opakovane   do   14   dní   nové   zasadnutie   na   prerokovanie   celého,   prípadne   neprerokovaných bodov zasadnutia.“

Citujem vyjadrenia p. primátora na vzniknutú situáciu. „Mám informáciu, že ani o 14 dní sa nezíde nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto som navrhol termín zasadnutia MsZ na 6.3.2019, kedy zrejme bude nadpolovičná väčšina všetkých poslancov prítomná“ Na otázku, či ospravedlnení poslanci budú ospravedlnení aj kontinuálne najbližších 14 dní už nevedel odpovedať.

Urobte si prosím názor sami, či ospravedlnení poslanci boli na tejto absencii dohodnutí alebo je to náhoda. Ja však verím tomu, že nič v našich životoch sa nedeje bez príčiny a náhody neexistujú. Ak ste nižšie uvedených poslancov volili, skúste sa ich na to spýtať, veď napokon v zmysle ustanovení podľa § 25 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel je každý poslanec MsZ POVINNÝ

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

e)informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva

Môžete sa ich preto spýtať, prečo sa na zasadnutí MsZ  NZ nezúčastnili, prípadne či si v rámci elementárnej slušnosti aspoň verejne dokážu vypočuť iný názor a vecné argumenty pred tým ako sa zdržia hlasovania, či budú proti. Či im vyhovuje zasadanie MsZ s frekvenciou jedenkrát za 3 mesiace a s pracovnou dobou 14 hodín, čo je zrejme aj porušenie zákonníka práce, ktorý ustanovuje maximálnu dĺžku pracovného času v rozsahu 12 hodín.

Každopádne ja sám za seba môžem povedať, že budem stále aj naďalej obhajovať záujmy obyvateľov nášho mesta, nebudem stádovito stláčať hlasovacie zariadenie podľa nalinajkovaného diktátu, budem aj naďalej vystupovať nezávislo, nestranne a transparentne. S úctou  Peter PODBEHLÝ

poslanci MsZ NZ, ktorí sa nezúčastnili neplánovaného zasadnutia MsZ NZ dňa 29.1.2019

 • PhDr. Ladislav BORBÉLY
 • Mgr. Štefan DANIS
 • MUDr. Silvester DEMO
 • Mgr. Katarína HOZLÁROVÁ
 • Ing. Pavol HUDÁK, PhD.,
 • Ing. Norbert KÁDEK
 • Ing. Peter MÉSZÁROS
 • PaedDr. Anna ROŠKOVÁ,
 • Tomáš STRAŇOVSKÝ
 • Ing. Lukáš ŠTEFÁNIK,
 • Ing. Jozef TÖRÖK
 • Ing. Pavol UHRIN
 • JUDr. Jaromír VALENT