Prečo pripomienkovať VZN ?

Dnešným dňom naše mesto zverejnilo dva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN). Návrh VZN – o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a Návrh VZN – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta sú strategickými dokumentami mesta. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. O zverejňovaní VZN pojednáva aj §18 ods. (7) stále platného rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že ak sa predkladá návrh nariadenia alebo vnútorná norma musí materiál ďalej obsahovať paragrafové znenie, v prípade nariadenia mesta, predloží sa jeho úplné znenie.

Mnoho občanov ani netuší, že má právo pripomienkovať zverejnené návrhy VZN. Zákon o obecnom zriadení taxatívne ukladá samospráve ako návrhy zverejňovať či už na úradnej tabuli mesta, alebo na webovom sídle mesta. V zmysle aktuálne platnej legislatívy VZN musia byť „vyvesené najmenej po dobu 10 dní“. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Pripomienkovať možno v písomnej forme na oficiálnu adresu mesta, elektronicky na adresu info@novezamky.sk (kópiu emailu môžete zaslať aj poslancovi z Vášho obvodu) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Na všetky ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Takéto vyhodnotenie pripomienok (…AJ VAŠICH) sa musí predložiť VŠETKÝM poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Aj pripomienka ktorej nebolo vyhovené môže niektorého poslanca osloviť a na zastupiteľstve napríklad po jej drobnej úprave z nej môže vzniknúť výborný pozmeňujúci návrh. Aj pre tieto dôvody sa oplatí pripomienkovať, lebo samosprávu, podmienky pre miesto kde žijeme, môžeme vytvárať my všetci…