14. zasadnutie MsZ NZ dňa 5.8.2020

Na začiatku zasadnutia som podal Návrh na vynechanie bodu programu …/odkaz tu/ o zvyšovaní poplatku za komunálne odpady. Dôvodil som tým, že v súčasnej dobe je nejasná legislatíva, ako aj tým, že účinnosť predmetného nariadenia sa navrhuje až od 1.1.2021. Taktiež som návrhu Mestského úradu NZ vytkol, že navrhuje zvýšiť poplatky  o 12 EUR na osobu, čo predstavuje napr. pri 4-člennej domácnosti sumu 48 EUR, čo pre sociálne slabšie rodiny môže znamenať významnú položku rodinného rozpočtu. Predmetné VZN nateraz schválené nebolo, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa k nemu ešte v priebehu roka 2020 vrátime.

Hneď na začiatku rokovania prišiel na rad bod predaja 3 poschodovej budovy Agrisu – Okresnej prokuratúre. Podobne ako na májovom zasadnutí som krajskému prokurátorovi navrhol možnosť, s ktorou by som súhlasil, a ktorú by mal uprednostniť každý dobrý hospodár – prenájom. Dôvodil som s tým, že je veľa okresných prokuratúr v rámci celého Slovenska, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch. Podľa informácii Generálnej prokuratúry vyčlenila v roku 2018 na prenájmy budov takmer pol milióna eur. Pán prokurátor dôvodil aj tým, že mali by sme to predať, aby sme nemali problémy s finančnou kondíciou mesta. Ja som aj chcel reagovať, ale som si radšej zahryzol do jazyka. Napadlo ma totiž, že mesto Nové Zámky je v lepšej finančnej kondícii ako generálna prokuratúra. Prečo? Tak napr. odmeny generálneho prokurátora za rok 2019 boli podľa zdroja transparency international cca 8560 EUR čo je zákonný strop. Odmeny prednostky MsÚ NZ za rok 2019 činili 10.750 EUR- zdroj: Sprístupnenie Info žiadosť Peter Podbehlý…/odkaz tu/ Nechcel som to ale na MsZ vyťahovať, aby som tým nevyvolal pobúrenie.

V ďalších bodoch programu som podporil podnikateľské subjekty nášho mesta, či už odpustením dlhu z prenájmov, alebo prenájom verejných priestorov.

Taktiež som podal pozmeňovací Návrh k Zásadám udeľovania ocenení mesta Nové Zámky …/odkaz tu/. Navrhol som, aby sme mohli oceňovať aj občanov – aktivistov. Žiaľ, neprešlo to. Hlasovanie č.29…/ odkaz tu/

Veľmi zaujímavý bod bol aj Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancovi Borbélymu. Priznám sa nechal som trošku uniesť poslancovou argumentáciou ad hominem, kde osobne napádal viacerých a dokonca bez akýchkoľvek dôkazov verejne obvinil aj kolegyňu. Patrične som aj reagoval, lebo pán poslanec si o.i.  totiž zrejme arbitrárne vykladal svoje účinkovanie v reklamách. Hlasovanie č. 58 dopadlo takto.../ odkaz tu/. Mne sa len potvrdilo, že sa u nás nechráni verejný záujem, ale sa napríklad aj nečinnosťou chráni verejný funkcionár, čo je smutné. Na záver len doplním, že výnos z prípadnej pokuty cca 3500 EUR v zmysle ústavného zákona by bol príjmom mesta. Tejto pokute by sa ale mohol verejný funkcionár aj vyhnúť, pokiaľ by sa dobrovoľne vzdal mandátu. Tým by mohol slobodne pokračovať v činnosti. Keďže sa ale podarilo učiniť prvý krok k predaju 700.000 eurovej budovy Agrisu a zvýšenie poplatkov za odpady je na spadnutie – príjmov bude asi dosť.

V bode rôzne sa kolegovia Š.  Pivoda a Š. Prešinský snažili vysvetliť, prečo majú význam napr. kvitnúce lúky, či výsadba stromov a pasportizácia zelene na klímu v meste. Nestretli sa žiaľ s pochopením ani u p. Kleina, keďže o ich návrhoch ani nedal hlasovať. Ja by som tieto návrhy bez výhrad podporil.

S úctou Peter Podbehlý