7. zasadnutie MsZ NZ dňa 14.8.2019

Zasadalo sa najmä kvôli upozorneniu prokurátora. Primátor bol v ňom upozornený na nedodržanie zákona a fakt, že „nemôže svojvoľne do rád škôl delegovať zástupcov, ale táto kompetencia (schvaľovanie) prislúcha mestskému zastupiteľstvu. V tomto bode programe bol podaný aj jeden pozmeňujúci návrh. Na jeho naštudovanie som si spolu s ostatnými poslancami vyžiadal prestávku. Po jeho prečítaní som nemal námietky voči mierne pozmenenému návrhu, pretože sa tam akurát vymenili mená zamestnancov ms. úradu NZ za niektorých pôvodne nenominovaných poslancov mesta. Podľa mňa by mali byť v radách škôl delegovaní všetci poslanci MsZ. Je to predsa neplatená funkcia a boli riadnym spôsobom občanmi zvolení v demokratických voľbách.

Musím konštatovať, že tento návrh som  dôkladne cez prestávku študoval iba ja. Ostatní „nezaradení“ poslanci (mimo poslaneckého klubu) nemali záujem študovať a zrejme ani hlasovať INAK ako podľa pôvodného primátorovho návrhu. Smutné. Bolo to zrejme z dôvodu, že by hrozil precedens a niektoré voľby riaditeľov by sa museli opakovať z dôvodu odlišne zvolenej školskej rady.

V bode rôzne som dal na pravú mieru môj nesprávne uvedený údaj, ktorý som použil v mojom minulom návrhu na zrušenie fakultatívneho orgánu – mestskej rady.

Ďalej som vyslovil poďakovanie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a riaditeľovi Novovitalu p. Ing. Lebovi za kladný postoj k môjmu podnetu na zmiernenie hluku počas benátskej noci.

Poďakoval som aj zamestnancom MsÚ NZ, pochválil som ich za aktívny prístup, zapracovanie mojich a občianskych podnetov  k budovaniu parkoviska s použitím zatrávňovacej a zámkovej dlažby na Cyrilometódskej ulici.