13. zasadnutie MsZ NZ dňa 28.5.2020

Zasadnutie bolo zvolané k jedinému bodu „Čo ďalej s Hotelom KORZO, a.s. ?“ Ozval som sa proti pôvodnému návrhu, aby sa rokovalo neverejne. Mám totiž za to, že pokiaľ má byť predmetom rokovania nakladanie s majetkom mesta, malo by byť takéto rokovanie verejné za každých okolností.  Taktiež som inicioval návrh na doplnenie programu o bod programu Ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Chcel som, aby sme začali v prvom rade od seba.  Aby sme až do konca 2020 poberali mesačné odmeny vo výške 1 Euro. Taktiež som tu chcel navrhnúť zníženie platu primátora s najvyššou 60 percentnou odmenou  cca 5600 EUR. Znížiť túto odmenu na 35 percent, čo  by činilo cca 4700 Eur na obdobie od 1.6.2020 – 31.12.2020. Svoj návrh som dôvodil úspornými opatreniami. Návrh na doplnenie programu sa nedostal ani k hlasovaniu, pretože 13 poslancov hlasovalo za pôvodný program bez doplnenia.

V ďalšom priebehu zasadnutia som sa od predsedu predstavenstva a riaditeľa Hotel Korzo a.s., v jednej osobe Ladislava Borbélyho dozvedel, že Hotel má záväzky takmer 150.000 EUR. Z toho dlhy narástli len počas Korona-krízy asi o 32.000 EUR. Taktiež sa vyjadril, že by to bolo asi najlepšie predať.

Na ostatnom Msz 19.5. som sa vyjadril, že mesto Nové zámky Hotel Korzo nepotrebuje akciovku Hotel Korzo a som za jej zrušenie. Môj návrh na tomto Msz poupravil kolega Ivan Katona s tým, že zrušeniu tejto spoločnosti by mali predchádzať určité kroky, najmä ochrana vloženého majetku (budova hotela).

Opäť sme si ale vypočuli dôvody ako sa to nedá, namiesto toho ako by sme mohli jednoducho nájsť spôsoby na riešenie. Dokonca od vedúceho majetkoprávneho odboru prišla poznámka, že prijatím tohto návrhu uznesenia by sa mohol aj spáchať trestný čin. Ja som o tom nebol presvedčený a aj som to nahlas uviedol v rozprave.

Nakoniec kolega Hudák prišiel s návrhom, „aby sme poverili primátora rokovať s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou Mesta Nové Zámky o majetkovom vstupe do firmy Hotel Korzo Nové Zámky a.s, prípadne rokovať s iným vhodným obchodným a investičným partnerom.“ Toto uznesenie aj bolo prijaté 14timi hlasmi. Ja som zaň nehlasoval.

Nakoľko zo zasadnutia sa nevyhotovoval záznam, sprístupňujem Vám zápisnicu  /odkaz tu…/

S úctou Peter Podbehlý