Petície

Petície občanov alebo vox populi (hlas ľudu)

Na podnet viacerých z Vás som sa rozhodol uverejniť a popísať informácie, ktoré možno nie sú zrozumiteľne vysvetlené na stránkach mesta. Ide o práva občanov, ktorých ako volený zástupca zastupujem. Neberiem to, že už stojím na opačnej strane barikády. Práve naopak, aj informovaním  chcem ľuďom pomáhať. O niektorých právach, ako napríklad pripomienkovanie VZN, či pripomienky k územnému plánu mesta mnohí obyvatelia ani netušia, že ich vôbec majú. Každý hlas je dôležitý a každou zákonnou pripomienkou či petíciou sa orgán verejnej moci musí zaoberať. Mňa osobne veľmi mrzí, že v MsZ bolo verejne počuť podľa mňa radikálny a extrémny názor typu: „Ak príde nejaká petícia, netreba sa s ňou vôbec zaoberať“ aj takéto slová zazneli na MsZ konanom dňa 5.6.2019

Petičné právo je jedným zo základných práv a slobôd zakotvené aj ústave SR. Podrobnosti však vymedzuje zákon  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (petičný zákon). Mnohokrát je práve petícia občanov jednou z posledných inštancií k vymoženiu svojho práva, ku zmene postoja, rozhodnutia orgánu verejnej moci. V samosprávnom ponímaní sú o to dôležitejšie, že sa priamo dotýkajú nášho mesta, prostredia v ktorom všetci žijeme.

Petičný zákon priamo neukladá koľko petičných hárkov, či podpisov treba použiť. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Petičný zákon hovorí, že na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Čiže povinne nemusí byť vytvorený, ak však bude vytvorený, treba určiť osobu oprávnenú na zastupovanie s orgánom verejnej moci. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu a zástupca pripojí  aj svoj podpis. Každý hárok musí mať unikátne číslo, čiže mal by byť očíslovaný. Petíciu dnes možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu uvedie v petičnom systéme meno, adresu pobytu a pre potrebu overenia adresu elektronickej pošty, prípadne zaručený elektronický podpis. V súčasnosti možno využiť napríklad aj atestovaný systém  https://www.peticie.com/

Vyššie čísla na petičných hárkoch iba zvyšujú tlak na orgán verejnej moci a dokonca, ak sa pod petíciu podpíše najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, musí ju orgán verejnej moci prerokovať so zástupcom a petičným výborom. Ak takáto je petícia určená MsZ, tak ZASTUPITEĽSTVO JE POVINNÉ ju prerokovať v mestskom zastupiteľstve a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. Pokiaľ jej orgán verejnej moci vyhovie v plnom rozsahu, nie je povinný ju prerokovať. Mali sme to možnosť vidieť aj na neplánovanom MsZ dňa 18.4.2019. Mne osobne na tomto MsZ v princípe vadilo, že zástupcovi občanov, t.j. osobe určenej na komunikáciu s orgánom verejnej moci (p. Rozsnyovi) do dnešného dňa nikto oficiálne ani nedal vedieť, že sa bude konať MsZ. Možno nebol porušený deravý zákon,  pretože takáto povinnosť nikde nevyplýva, ja to však považujem za minimálne neetické a neslušné. O neplánovanom MsZ sa dozvedel  odo mňa 15.4.2019 v poobedňajších hodinách. Len tak zo zvedavosti som sa ho spýtal, či ho niekto kontaktoval ohľadom konania MsZ. Teraz to už môžem povedať, že sme boli v určitom kontakte. Nebudem si pripisovať zásluhy, pretože som sa na zostavovaní a ani zbieraní podpisov nepodieľal. Sám som ju však tiež podpísal, skontroloval náležitosti a musím uznať, že p. Rozsnyo má nielen petičný zákon dôkladne naštudovaný. Treba ešte podotknúť, že oficiálna pozvánka na toto neplánované zasadnutie MsZ bola na stránke mesta zverejnená 16.4.2019, t. j. necelé 3 dni pred konaním. Zákon o obecnom zriadení však hovorí jasne, že to musí byť zverejnené minimálne 3 dni vopred. S týmto podnetom som sa aj sám obrátil na prokuratúru, dodnes som však odpoveď nedostal.

Ak takéto informovanie niekto považuje za „burcovanie“, tak mu odporučím, nech si sám naštuduje aktuálnu legislatívu. Ja ako zástupca občanov budem aj naďalej občanom pomáhať, slušne informovať o ich právach a oprávnených záujmoch, pretože to považujem za verejné, demokratické a v konečnom dôsledku aj ako poslanie a službu občanom.

S úctou Peter Podbehlý