3. /ne/zasadnutie MsZ NZ dňa 6.3.2019

Aj nehlasovaním možno vyjadriť názor. Pokiaľ si pán primátor myslí, a vyjadruje sa pre médiá, že citujem „žiadne zbytočné komentáre niektorých poslancov ma netrápia“ Po dnešku by ho to už trápiť trošku mohlo. Nehlasoval som za pôvodný návrh programu rokovania,  pretože si myslím, že nebol dodržaný zákonný procesný postup pri prijímaní Všeobecne záväzných nariadení mesta. Pokiaľ by aj program bol schválený, toto by som aj namietal a ak sa veci nezmenia, tak to aj namietať budem, bez ohľadu na to či to niekoho trápi alebo nie, lebo pani prokurátorku takéto veci zvyknú trápiť a v podobných veciach zvykne vydať upozornenie prokurátora. VZN ja osobne považujem za strategické dokumenty a v zmysle zákona o obecnom zriadení sa aj občania môžu podieľať na ich tvorbe pripomienkovaním. V zákonnej minimálne 10 dňovej lehote ich možno pripomienkovať. Ja som pripomienky občanov zahrnul pod svoje, pretože občan sa môže vyjadriť, že napríklad nesúhlasím s navrhovaným 4 eurovým zvýšením poplatku za komunálny odpad z dôvodu, že ste schválili urnoviská na kontajnery, ktoré nás budú stáť  2 400 000 EUR a ja mám platiť teraz viac za odpad? Áno, schválili, odpovedal som, a urobím všetko preto aby to nebolo 4 eurá, ale len symbolické 1 EUR. (nebudem sa predsa vyhovárať že ja som za to nehlasoval, pretože sedím aj ja v tom 25 člennom autobuse aj s 1 vodičom)  Ale pokiaľ mám možnosť zmeniť cestu na lepšiu, zákonnejšiu a transparentnejšiu, tak to urobím. K návrhu VZN  o poplatku za komunálny odpad som mal viacero pripomienok. Aj od občanov, ktorí ich možno nevedeli sformulovať po formálnej stránke, ale po obsahovej boli podľa mňa výborné. Všetky pripomienky musí vyhodnotiť navrhovateľ spolu s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Toto sa celkom neudialo. Chystal som sa aj osobne ísť na odbornú komisiu, aby som mohol hájiť záujmy občanov, avšak komisia ani nezasadala, takže som sa nemal možnosť konfrontácie a účasti.

Podobný prípad nastal pri VZN pri prideľovaní bytov. Zúčastnil som sa osobne na jedinom zasadnutí Majetkoprávnej komisie (konanom v prebiehajúcej lehote na pripomienkovanie), kde jedna právne erudovaná občianka mesta osobne predkladala pripomienky k uvedenému VZN v zmysle zákona ústne zapisovateľovi. Tieto pripomienky ale neboli správne vyhodnotené. Boli síce zapracované, ale značne pozmenené. A niektoré vyhodnotené ani neboli. V zmysle zákona o obecnom zriadení sa vyhodnotenie pripomienok  musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Poslancom však bolo zaslané len zapracovanie. Toto považujem za nezákonné a nedemokratické. Predsa aj pripomienka, ktorej sa nevyhovie môže nejakého poslanca osloviť a po drobnej úprave z nej môže predložiť napríklad svoj pozmeňovací návrh.

Aj zverejnené VZN o prideľovaní dotácií je tiež kapitola sama o sebe. Navrhol som niekoľko pripomienok, avšak neboli zapracované z dôvodu citujem „má charakter pozmeňujúceho návrhu, ktorý nám neprináleží vyhodnocovať v rámci pripomienok k predloženému návrhu“. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. Veď napokon aj §18 ods. (7) stále platného rokovacieho poriadok hovorí, že ak sa predkladá návrh nariadenia alebo vnútorná norma musí materiál ďalej obsahovať paragrafové znenie, v prípade nariadenia mesta, predloží sa jeho úplné znenie. Myslím si, že ani toto nebolo dodržané a moje pripomienky si zaslúžili byť vyhodnotené s príslušnou komisiou, ako nariaďuje zákon.

Na zastupiteľstvo som prišiel asi až okolo 8.45. Len som si položil na stôl  svoje pracovné materiály a šiel som sa pozdraviť s kolegami poslancami. Po zaznení gongu o 09.00 som si všimol na mojom pracovnom stole položené 2 spojené A4ky. Uvedený materiál mi  nedal nikto proti podpisu bolo to len tak voľne pohodené na mojom stole.  Nevenoval som tomu extra  pozornosť a vykladal som si ďalej svoje pracovné materiály. Všimol som si to až keď pán primátor začal hovoriť, že chce rozšíriť program zasadnutia o dôležitý bod programu podľa návrhu, ktorý sme dostali. Bol to návrh  pána primátora na svoje  nominácie do riadiacich orgánov mestských firiem, s ktorými som sa mal hneď oboznámiť a  ktoré som mal schváliť v rámci dodatočného bodu programu. Nestačil som sa diviť tým menám, vrátane samotného pána primátora. Toto mi prišlo také celé diletantské a až groteskné…. A na protest som ani o tomto „doplnenom“ programe nehlasoval. Týmto sa zasadnutie zrušilo. Na tomto zasadnutí som si všimol ešte 1 pikošku. Nemenovaní traja poslanci hlasovali najprv za pôvodný program. Pri ďalšom hlasovaní tí istí poslanci hlasovali aj za zmenený program. Nie je takáto extrarýchla zmena názoru trochu čudná?

Pán primátor následne zvolal ďalšie zasadnutie na 19.3.2019. Mal tak urobiť do 14 dní. Mňa sa nepýtal, či mi to vyhovuje. A zvolal ho zase takmer na konci lehoty, ako tomu bolo aj pri ustanovujúcom zasadnutí MsZastupiteľstva. Pokiaľ sú problémy naozaj urgentné, prečo ho nezvolal v skoršej lehote. Pretože niektorý z poslancov opačného kúta stola by nemal čas? Odpovedzte si sami.