17. zasadnutie MsZ NZ dňa 16.12.2020

Milí priatelia,… čas Vianoc sa nezadržateľne blíži a ja Vám chcem popriať hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu v kruhu Vašich najbližších a do ďalších dní, ako aj do nového roka hlavne veľa šťastia,  radosti a úspechov…

Na poslednom zasadnutí roka som podporil zmenu účelu podpory dotácií niektorých subjektov. Tieto  nevedeli realizovať projekty z dôvodu Covidu, alebo zásahu vyššej moci. Podporil som aj plány profesijného rozvoja v školách, Komunitný plán sociálnych služieb nášho mesta. Mal som zásadné pripomienky k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. V tejto otázke máme stále rezervy a musíme sa posunúť smerom, aby ekonomika išla aspoň sčasti ruka v ruke s ekológiou. Som rád, že si moje slová kritiky MsÚ zrejme zobral k srdcu a nejakým smerom sme sa pohli. Podarilo sa prijať kompromis, aby sme namiesto masívneho zvyšovania poplatkov šli smerom hľadania rezerv a iných možností nakladaní s odpadom. Napríklad inšpiráciu som čerpal aj z Projektu občianskeho aktivistu p. Martina Slobodníka „Cyril a Metod kompostujú“. Tento Návrh prešiel a konečne by sme mali mať zadefinovaný aj tento spôsob nakladania s bio odpadom.

K VZN o poplatkoch za komunálny odpad som mal 1 pozmeňujúci návrh. Navrhol som v ňom, aby sme plošne nezvyšovali poplatky všetkým skupinám obyvateľstva. Mestský úrad navrhol 12 eurové zvýšenia poplatkov za odpad. Ja som prišiel s pozmeňujúcim návrhom na zvýšenie z 22,99 na 26,499 EUR, a pre osoby nad 62 rokov iba minimálne z 22, 99 na  23,849 EUR. Návrh sa mnohým zdal dobrý, najmä z dôvodu že som v ňom opäť myslel na našich starších. Návrh ale neprešiel z dôvodu, že som o ňom žiadal hlasovať  unblock.

Prešli aj moje ďaľšie  Návrhy, ktorým som spravodlivejšie a motivujúcejšie upravil podmienky vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa.

Ďakujem Vám všetkým za prejavenú dôveru a povzbudenie do ďalších dní…

S úctou a pozdravom Peter Podbehlý