Verejná kontrola verejných funkcionárov v praxi

Ilustračné foto, Zdroj: pixabay.com

Keďže nikde sa nenachádza podrobnejší výklad a postup, viacerí ste sa na mňa počas týždňa obrátili s praktickými otázkami, ktoré vyplývajú zo zverejnených „majetkových priznaní“ našich funkcionárov. Ponúkam Vám preto stručný prehľad ako aj môj komentár základných otázok, či pojmov, ako aj návod, kde sa s podnetom obrátiť, jeho vzor,  či ako postupovať v prípade zistených nezrovnalostí…

Kto je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 387/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov?

V zmysle citovaného zákona nazývaného aj „zákon o konflikte záujmov“ /ďalej len“ ústavný zákon“ v príslušnom gramatickom tvare slova sú na úrovni nášho mesta funkcionármi primátor mesta a poslanci MsZ NZ.

Čo všetko a dokedy to musia funkcionári „priznávať“?

Musia priznať svoje príjmy  a majetky  za predchádzajúci rok oznámením v zmysle ústavného zákona  každoročne do 30. 4. Musia priznať aj majetky blízkych osôb, avšak tie sa nezverejňujú. Priznať by mali aj užívanie hnuteľnej či nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej, či právnickej osoby.

Akému orgánu podávajú oznámenia verejní funkcionári?

Na úrovni nášho mesta verejní funkcionári – poslanci MsZ podávajú oznámenia už v spomenutej lehote Komisii na ochranu verejného záujmu Tvoria hu poslanci MsZ v zložení: Uhrin – predseda, Štefánik, Mészáros, Polerecká, Nagy. Jej zloženie vychádza zo zákona, pretože mala by byť zložená zo „zástupcov každej politickej strany  a „nezávislých poslancov“ Zákon tiež určuje minimálny počet ľudí, maximálny určený nie je, pretože nikdy dopredu neviete, koľko politických strán bude mať zastúpenie v zastupiteľstve. Primátori miest a teda aj náš, musia od 1.1.2020 podávať takéto oznámenia Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR. Oznámenie primátora mesta  zverejnené na stránke www.novezamky.sk  je tam nad rámec zákona.

Kto vykonáva Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov?

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je špecifikované v  ústavnom zákone. V ňom sa novelou dňa 1.1.2020 udiala z pohľadu samospráv miest dosť podstatná zmena. Konanie vo veciach funkcionárov – poslancov MsZ vykonáva MsZ ako zbor. Zmena je v tom, že od 1.1.2020 konanie vo veciach primátora mesta vykonáva NR SR.

Orgány, ktorým sa podávajú oznámenia sú oprávnené v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak orgán nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený na začatie konania. Takéto konanie je začaté dňom, keď orgán podľa odseku 1 urobil prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie. Orgány sú tiež oprávnené dať podnet na začatie konania mestskému zastupiteľstvu, resp. NR SR.

Konanie môže orgán, resp. voči funkcionárovi – poslancovi  (komisia MsZ )  a voči primátorovi – / výbor NR SR /  viesť z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol:

  • neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár
  • nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom

PODNETY. Môžu ich podávať aj občania?

Áno. Presne to bol jedným z dôvodov vytvorenia zákona – systému verejnej kontroly. Bežným občanom sa tak dáva do rúk aký-taký nástroj na vytvorenie obrazu o tom kto stojí na čele vlády, vúc, samosprávy a ako /ne/komunikuje svoje oznámenia.

Konanie sa môže začať aj na podnetom. Dňom začatia konania je deň doručenia podnetu príslušnému orgánu  (vo veciach poslancov Mestskému zastupiteľstvu NZ) a vo veciach primátora NR SR. Podnet by mal svedčiť o tom, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení  uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje. Podnet by mal byť:

  • riadne odôvodnený – t.j. priložiť aj nejakú prílohu – dôkaz, napríklad LV o nehnuteľnosti, ktorú funkcionár nepriznal, nepriznané užívanie cudzieho luxusného vozidla, účinkovanie v reklame, ktoré je pre funkcionára zakázané… atď
  • z podnetu by malo byť zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta – tieto povinné náležitosti musí podnet v zmysle ústavného zákona spĺňať.

Dňom doručenia podnetu sa zároveň začína konanie, ktoré by mal príslušný orgán skončiť do 180 dní. Na konanie /doručovanie/ by sa mali primerane uplatňovať zásady správneho poriadku.

POKUTY

Ak sa hodnoverným spôsobom zistia porušenia, tak MsZ by malo uznesením na základe šetrenia rozhodnúť do 180 dní uznesením rozhodnúť o prípadnej pokute. Výnos z pokuty je v zmysle úst. zákona príjmom mestského rozpočtu.

Aké pokuty môže MsZ v zmysle ústavného zákona udeliť?

a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie („ pozn. o príjmoch a majetkoch)“ podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7, („pozn. do 30.4. bežného roka“)

b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje,

  • t.j. napr. ak sa príjem funkcionára líši od skutočnosti uvedenej v priznaní
  • t.j. napr. ak majetok funkcionára nekorešponduje s údajmi v priznaní
  • t.j. napr. ak funkcionár preukázateľne užíva hnuteľnú vec resp.  nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve inej F.O, alebo P.O. t.j. aj napr. ak užíva motorové vozidlo a neuviedol to v priznaní…

c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 8 alebo uvedie v oznámení podľa čl. 8 neúplné alebo nepravdivé údaje,

d) v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 5, alebo

e) v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 4.

  • t.j. ak napr. používa svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu

Prikladám VZOR PODNETU na stiahnutie tu…

Je veľa ľudí, ktorí sa v našej spoločnosti boja na niečo poukázať napr. zo strachu o svoje zamestnanie, či zamestnanie svojich blízkych.  Toto však je legálny nástroj na prevenciu korupcie, či zvýšenie verejnej kontroly. O prípadných sankciách rozhoduje uzneseniami mestské zastupiteľstvo. Aj keď som presvedčený, že v našom zastupiteľstve je dostatok „zdržanlivých poslancov“, prípadné verejné prerokovanie môže tiež o niečom svedčiť.

S úctou Peter Podbehlý