KOLAUDÁCIA MVE ZÚGOV

Kolaudácia Malej vodnej elektrárne Zúgov  /Veľký prehľad faktov/

Kolaudácia vodnej elektrárne nie je jednoduchá vec.  Dňa 13.07.2021 sme sa mali možnosť o tom na takmer 4 hodinovom rokovaní  presvedčiť. Mne  to však dalo veľa.  Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným, dotknutým orgánom, aktivistom, ale aj investorovi za korektné a slušné jednanie. V článku sa o.i. dozviete aj o aktivizme, ale aj o tom, ako Otokar Klein klame a opomína zverejňovať dôležité fakty.

Otokar Klein  klame !!!

Na svojej FB stránke 13.7.2021 „ospieval“ svoje „konanie“ o.i. takto:

„Dnes som sa zúčastnil kolaudácie časti stavby MVE na Zúgove. Teší ma záujem širokej verejnosti o túto lokalitu. Do zápisnice som za mesto Nové Zámky uviedol, že trváme na rekonštrukcii celej prístupovej cesty zo Šurianskej cesty až po MVE. Zároveň som si dohodol stretnutie so zástupcom stavebníka k tejto rekonštrukcii.“

Lož má krátke nohy, … keď na FB prezentuje že:  „… som za mesto Nové Zámky uviedol, že trváme na rekonštrukcii celej prístupovej cesty zo Šurianskej cesty až po MVE.“ – Pri tomto klamstve si možno neuvedomil, že táto lož bude mať nohy megakrátke.  Ako jeden z  účastníkov konania Vám totiž JA môžem a aj  ponúkam PRAVDU:

Otokar Klein bol na kolaudácii len chvíľu. Poznámku písal hneď prvý, nevypočul si ani námietky ostatných dotknutých odborných inštitúcií, návrhy na riešenia, nebol ani na tvaromiestnej obhliadke. Pri podpise mu urobil fotečku úradník Msú Závodský a potom spolu zdúchli. Uviedol tam len 1 vágnu vetičku, nič záväzné, nič viac, nič menej len:

„Mesto NZ bude naďalej viesť rokovania s investorom, predmetom bude rekonštrukcia prístupových komunikácií“

 

– Uznajte sami… toto predsa nie je to isté, čo prezentuje občanom. Z takéhoto vágneho vyjadrenia predstaviteľa mesta správnemu orgánu predsa nič nevyplýva.

Taktiež nám hlava neberie, keď povedal na rokovaní, že na oprave cesty sa bude podieľať aj Mesto/Brantner/, namiesto toho, aby naozaj primátor trval na rekonštrukcii cesty investorom. Túto informáciu akosi opomenul vo svojom statusíku občanom zdieľať.

Ten kto zásadne trval na rekonštrukcii cesty som bol JA. Moje vyjadrenie som zaslal správnemu orgánu elektronicky vopred.  Uviedol som tam:

V tomto konaní OÚ Nitra musí vyhodnotiť a určiť ďalší zákonný postup z hľadiska povoľovacej činnosti na základe predloženia projektovej dokumentácie úprav rybovodu, musí dôsledne uplatňovať zásady správneho konania, správne vymedziť okruh dotknutých orgánov a účastníkov konania, ktorých postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Vysporiadať sa so skutočnosťou, že objekt SO 04 Úprava bočného prepadu, sa užíva bez povolenia, podmieniť vydanie nového rozhodnutia vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie prístupovej komunikácie, posúdiť možnosti a dôsledky čiastkového povoľovania objektov vodnej stavby a nové rozhodnutie vydať v súlade so zákonmi a právnymi predpismi. Dokument Vám zasielam pre urýchlenie konania v elektronickej podobe a na tvaromiestnej obhliadke dňa 13.7.2021 Vám ho aj vlastnoručne fyzicky doručím. “ /na stiahnutie tu../..

Niečo na zamyslenie… Prečo oznam o dôležitej kolaudácii MVE nevyšiel napr. v Castrum Novum? Prečo musí oznamovať oznam o kolaudácii  v čase uhorkovej sezóny ľuďom cez FB poslanec MsZ NZ? … Ale jeho „teší záujem širokej verejnosti“… To akože fakt?

Ako prebieha proces kolaudácie MVE celkovo?

Budeme sa to snažiť komunikovať čo najviac ľudsky – krátko a polopate. Kolaudácia tejto „našej“ elektrárne bola rozčlenená na viacero parciálnych celkov /stavebných objektov a prevádzkových súborov/.  V roku 2017 bola povolená prevažná časť stavebných objektov: – SO 01 Vodná elektráreň, SO 07 Vyvedenie výkonu do VN, SO 08 Krajinárske a terénne úpravy, SO 09 Vyhliadková terasa a architektúra. Týmto zároveň zodpovedáme otázku niektorých „Ako je možné, že elektráreň beží, ak nie je celkom skolaudovaná ?“

Zvyšné stavebné objekty SO 02 HAŤ, SO 03 Rybovod, SO 04 Úprava bočného prepadu, SO 05 Úprava podhatia boli povolené na tzv. dočasné užívanie v skúšobnej prevádzke do 2.2.2018 a rybovod do 2.2.2019. Následne už boli užívané bez povolenia.

Čo sa týka SO 06 Prístupová komunikácia – ten bol z kolaudačného konania vypustený v r. 2013. Ja som do týchto kolaudačných konaní vstúpil ako aktivista  /a účastník/  až v júni 2021 pri Odvolaní proti Rozhodnutiu stavebných  objektov SO 02 HAŤ a SO 05 Úprava podhatia /na stiahnutie tu../.. Súčasne som tam zahrnul aj pripomienky ostatných aktivistov, ktorí z určitých dôvodov nechcú byť menovaní. Pri jednaní o poslednej kolaudácii SO 04 Úprava bočného prepadu som požiadal o účastníctvo v konaní spolu s pripomienkami /na stiahnutie tu../...

Mohol v konaniach viac urobiť Otokar KLEIN?

Myslíme si, že áno.

  1. Ak by aktívnejšie vstúpil do konaní. V roku 2017 mal do konaní vstúpiť primátor Otokar Klein a trvať na rekonštrukcii príjazdovej komunikácie /aj keď mesto v tom konkrétnom konaní účastníkom konania nebolo/ Účastníkom konania v zmysle správneho  práva je však každý, pokiaľ sa nepreukáže opak. Cesta tak mohla byť možno už hotová. Ak mu však nedajbože krivdím a v r. 2017 náhodou vstúpil a správny orgán mu  z nejakého dôvodu nevyhovel, či vylúčil, či niečo iné, tak sa mu vopred ospravedlňujem. Ja  avšak takéto informácie v Rozhodnutí o povolení  z r. 2017 jednoducho  zapracované nevidím /na stiahnutie tu../..
  2. Je pre nás nepochopiteľné, že v konaní pri Rozhodovaní o stavebných objektoch: SO 02 HAŤ a SO 05 Úprava podhatia žiadny z účastníkov konania OU-NR-OSZP2-2021/019774 zo dňa 02.06.2021 nevzniesol námietky, a preto sa o ani o nich v konaní nerozhodovalo.
    Máme za to, že takúto námietku malo a mohlo podať ako účastník konania Mesto Nové Zámky z dôvodu, že do dnešného dňa nebola splnená o.i podmienok podmienka najzákladnejšia t. j. rekonštrukcia prístupovej účelovej komunikácie investorom.

Z toho vyplýva, že mesto a teda primátor mesta aj v tomto konaní opomenul najzásadnejšiu podmienku rekonštrukcie cesty, alebo to bolo naschvál? Ani jedna možnosť nie je dobrá pre naše mesto. Takto sa „/ne/bojuje“ za práva občanov. Jedna vec je teda postaviť sa pred médiami pred báger a vec druhá aktívne sa pripájať do konaní a podpísať sa pod to…

Čo bolo ešte „na poslednej kolaudácii“

Na „kolaudácii“ SO 04 Úprava bočného prepadu dňa 13.07. 2021 odznelo o.i. vecí aj: že v súčasnosti tu prebieha štátny vodoochranný dozor, žiada sa statický posudok stavby, nemali byť dodržané maximálne prevádzkové hladiny, boli uplatňovaných viacero zásadných pripomienok a podnetov. Odznelo aj, že pokiaľ  podmienky splnené nebudú, bude požadované zastavenie činnosti. Bola prítomná aj štátna ochrana prírody, mnoho aktivistov a občanov lokality Zúgov, ktorí sa oprávnene domáhali rekonštrukcie cesty. Investor však mal rozdielny výklad  na to, čo rekonštrukcia cesty je. Záver orgánu znie: … že kolaudačné rozhodnutie bude vydané až po odstránení prekážok, ktoré bránia jeho vydaniu.

Trochu k minulosti… A čo tí poslanci ktorí  schválili územný plán, boli „kúpení“ ?

V čase, keď o veci MVE rozhodovalo MsZ Nové Zámky som ešte poslancom nebol. Ja nechcem nikoho bez dôkazov viniť, ale odhliadnúc od reality, mám s kolegami určité pochopenie, pretože niektorí /s ktorými som o tom aj osobne komunikoval/ v možno dobrej viere hlasovali a boli presvedčení, že materiály, ktoré mali predložené investor do bodky splní t.j.:

– rekonštrukcia prístupovej účelovej komunikácie investorom
– biokoridor ako veľmi dôležitý objekt v rámci celej výstavby
– mimoriadne kladný význam pre ichtiofaunu
– nulová hlučnosť mimo strojovne
– Zvýšenie atraktivity, spoločensko-rekreačné využitie
– zasklená časť pre účely oddychu a rekreácie výhľadu na pereje vodného toku ..

Zámer MVE Zúgov Zdroj: novezamky.sk

Uznajte sami znelo to pre niekoho možno lákavo… ale treba objektívne podotknúť, že nič z uvedeného zámeru sa podľa mňa nezrealizovalo. Čo však bývalým poslancom zásadne vyčítame je že netrvali na dôslednejšom posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Ak by bola EIA možno by sa ani nezačalo stavať.

Čo z toho všetkého vyplýva?

Schvaľovanie územného plánu nie je omaľovánka. Je to najzásadnejší dokument, ktorý určuje, čo a kde sa môže v meste postaviť. Pri jeho schvaľovaní treba byť obzvlášť obozretný. Ak už sa stane chyba, tak štatutár mesta – primátor /vrátane jeho následníkov/ by mali trvať na uplatňovaní verejného záujmu a oprávnených záujmov občanov mesta.

Prepáčte, ale v tejto veci sme okrem mediálneho postavenia sa pred báger primátora viac urobiť nevidel. V kontexte týchto faktov nám to príde teraz ako jeho divadielko pre občanov.

Rozhodol som sa v konaniach suplovať prácu primátora, keď som  na poslednom konaní citoval z Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia a tým musí byť správny orgán viazaný. /na stiahnutie tu../.. Píše sa v ňom na str. 8:

... objekt SO 04 Úprava bočného prepadu, ktorý nie je predmetom napadnutého rozhodnutia, sa užíva bez povolenia, podmieniť vydanie nového rozhodnutia vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie prístupovej komunikácie, posúdiť možnosti a dôsledky čiastkového povoľovania objektov vodnej stavby a nové rozhodnutie vydať v súlade so zákonmi a právnymi predpismi.

Tento zásadný fakt nespomenul a tak som s ním na kolaudácii musel predstúpiť.

Tu sa ukazuje že primátor mesta by mal mať aspoň základy správneho práva. Bojovať za záujmy sa dá totiž aj tak, že požiadate o účastníctvo v konaní, ak Vás správny orgán ako účastníka neuvedie. „Rybu však treba chytať za hlavu, nie za chvost.“.  Nám sa ju podarilo chytiť za chvost teraz a síce  dosť pevne. /Za hlavu ju mohol chytiť Otokar Klein v r. 2017/.

Veci sa  však pohli určitým smerom. Ak investor nesplní podmienky v  hre je aj zastavenie činnosti, či návrh na odstránenie stavby.

S úctou a pozdravom Peter Podbehlý

v spolupráci s aktivistami z lepsiezamky.sk a OZ Za troma mostami

 

Dokumenty a Rozhodnutia:

Prerokovanie verejná vyhláška MVE Zugov 6.7.2021

Odvolanie MVE ZÚGOV PP 6.21

Pribratie účastníka konania PP 08.07.2021

Rozhodnutie OÚ NR  bez rybovodu OU NR 6.21

7706 – R_ Rybovod MVE Zugov MŽP 10.12.2020

Zmluva Zúgov cesta

Infožiadosť Zúgov PP 16-7-2021