12. zasadnutie MsZ NZ dňa 19.5.2020

Na začiatku zasadnutia som chcel iniciovať Návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: „ Ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19“. Chcel som, aby sme začali v prvom rade od seba.  Aby sme až do konca 2020 poberali mesačné odmeny vo výške 1 Euro. Taktiež som tu chcel navrhnúť zníženie platu primátora s najvyššou 60 percentnou odmenou  cca 5600 EUR. Znížiť túto odmenu na 35 percent, čo  by činilo cca 4700 Eur. Podobný návrh však predomnou podal kolega I. Katona, kde chcel navyše aj znižovať odmenu hl. kontrolóra. Z tohto dôvodu som svoj návrh o doplnenie programu nepodal, pretože som mal záujem svoje aj keď trochu iné pozmeňovacie návrhy predložiť v tomto doplnenom bode.  Žiaľ návrh na doplnenie tohto bodu neprešiel o 1 hlas.

V ďalšom priebehu zasadnutia sme sa dozvedeli, že krajská prokuratúra je ochotná odkúpiť budovu Agrisu za podstatne nižšiu sumu a ešte vraj vôbec nevie, či bude mať dostatok financií aj na rekonštrukciu. Prišiel som teda s kompromisným riešením a navrhol som krajskému prokurátorovi možnosť prenajať budovu napríklad na 40 rokov za 14.000 EUR, s tým, že v zmluve by mohla byť napríklad aj seriózna podmienka, že pokiaľ by došlo k rozviazaniu zmluvy zo strany mesta, mali by nárok, na všetky riadne preukázane vynaložené prostriedky na rekonštrukciu. Veď napokon, pokiaľ viem aj budova krajskej prokuratúry v Trenčíne sídli v prenajatej budove. – S týmto návrhom nesúhlasil. S mojim návrhom na dlhodobý prenájom boli stotožnení aj viacerí poslanci. Návrh na predaj budovy neprešiel.

Čo sa týka kontroly NOVOCENTRA a.s., sme sa zo zistení hlavného kontrolóra dozvedeli na 70 stranách hĺbkovej kontroly – (odkaz tu)  zaujímavé skutočnosti o zrejme nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami. Niektoré zistenia boli spomenuté len neurčité a  v náznakoch,  čo som hlavnému kontrolórovi vytkol. Napríklad citujem výňatok z kontroly:

„Pri kontrole debetných položiek na bankovom výpise bolo zistené, že pravidelne mesačne boli uhrádzané platby vo výške 400,00 € za preklad do maďarčiny na účet člena predstavenstva spoločnosti. Za celý rok išlo o sumu 4.800,00 € s odvolaním sa na doklad ID12/2017 a mandátnu zmluvu. Tieto doklady však ku kontrole predložené neboli. Rovnako nebol predložený doklad, ktorý by uvádzal, koľko materiálu bolo preloženého do maďarského jazyka.  

Ďalej boli v mesiaci december zistené dve úhrady na rovnaký účet spolu v sume 5.439,85 € s odvolaním sa na mandátnu zmluvu a na ID12/2017. Opäť nebola ku kontrole predložená Mandátna zmluva a ani interný doklad.

V mesiaci november a december 2018 to boli platby vo výške  900,-€. Za celý rok sa jednalo o sumu 5.800,00 € s odvolaním sa na doklad Mandátna zmluva, ktorá ku kontrole predložená nebola. Platby sa týkali, rovnako ako v roku 2017, prekladov do maďarčiny.“

Ak si zrátame tieto sumy 4.800+5.439,85+5.800 tak dostaneme sumu vyše 16.000 EUR. Pre úplnosť ešte doplním, že „mestská“ spoločnosť Novocentrum vyprodukovala stratu za rok 2017 – 50.382 EUR a v roku 2018 stratu dokonca – 84.027 EUR !!!

Uvedený člen predstavenstva  by mal a mohol vedieť, že vzhľadom na minulé a aj vtedajšie finančné ukazovatele spoločnosti takýmto konaním môže spôsobiť aj ešte väčšiu stratu. Taktiež ma zaujímalo,  či takýto príjem bol deklarovaný ako priznaný príjem v zmysle zákona o konflikte záujmov. Podal som preto návrh, aby to preverila príslušná komisia na ochranu verejného záujmu. Týmto by sa podozrenia, ktoré vyplynuli z kontroly (napríklad nepredloženie zmluvy) buď potvrdili, alebo vyvrátili. Moja snaha však bola zmarená tým, že primátor o riadne podanom návrhu, ktorý vyplynul priamo z prejednávaného bodu programu nedal hlasovať…

Pri prejednávanom bode “Čo ďalej s Hotelom Korzo“ som podal jednoduchý návrh na zrušenie akciovej spoločnosti. Vyvolal som ním aj mierne pobúrenie. Týmto uznesením a následným vrátením majetku, t. j. budovy s pozemkom, do rúk mesta, by mohlo opäť rozhodovať o tom zastupiteľstvo, t.j.  Vedel by som si predstaviť, že by tam vyrástli štartovacie nájomné byty pre mladých. Tento môj návrh na okamžité zrušenie neprešiel.

S úctou Peter Podbehlý.