Môj odpočet r. 2019

Môj odpočet – plnenie programu r. 2019

Ako som sa už skôr vyjadril, stále máte možnosť priamej konfrontácie s mojimi „predvolebnými článkami“ na mojich stránkach. Nechal som ich tam, pretože celý môj program vzišiel od ľudí a pri rozhovoroch s nimi.

Ľahšie parkovanie pri železničnej stanici

Tejto téme som sa začal venovať prioritne hneď od začiatku roka. Inicioval som pracovné stretnutie ohľadom prejednania dopravných riešení – parkovanie na spevnenej ploche oproti pošte na Námestí republiky v k.ú. Nové Zámky za účasti odboru komunálnych služieb MsÚ NZ, investičného odboru, dopravného inžiniera OR PZ, ODI Nové Zámky, náčelníka MsP Nové Zámky, zúčastnili sa aj ARRIVA Nové Zámky a.s. a Brantner Nové Zámky s.r.o . Na základe môjho podnetu bolo vyznačených ďalších 5 miest pôvodne vyznačených pre návštevníkov pošty na námestí republiky. Zo strany MsP Nové Zámky by to bolo problematickejšie na kontrolu a preto jediná možnosť rozšírenia kapacity bola vybudovať ďalšie

Záchytné parkovisko pri železničnej stanici

Tu mi pri plnení programu do karát „prihrala“ aj Arriva, ktorá odstúpila od zámeru vybudovania záchytného parkoviska V rozprave som sa priklonil k zámeru mesta, že toto parkovisko by malo vzniknúť pri „tabakárni“. Areál bývalej teplárne na tuhé palivo je predsa mestský nevyužitý pozemok, tak prečo ho nevyužiť? A rovno sa od neho odraziť k rezidentskej parkovacej politike nášho mesta s využitím napríklad sms parkovania. Na to, aby sme sa pohli určitým smerom potrebujeme zistiť reálny stav koľko miest zaberajú rezidenti a koľko cestujúci. Na poslednom MsZ dňa 11.12.2019 som po proteste prokurátora, ktorým zrušil naše staré „parkovacie“ VZN vystúpil s týmto návrhom.

Zónové parkovanie

Parkovisko na CM

Toto novovybudované  parkovisko je síce v blízkosti žel. stanice, obyvatelia však po osadení značky zákazu zastavenia pri herni čelili existenčnému problému s nedostatkom kapacít na parkovanie. Vyjadril som na zastupiteľstve verejné poďakovanie zodpovedným pracovníkom, pretože sa zobrali do úvahy občianske a aj moje pripomienky na vytvorenie kvalitného a vkusného parkoviska aj z použitím zatrávňovacích kociek prepúšťajúcich vodu.

Lepšia kvalita ciest a chodníkov, odľahčenie dopravy

V tomto bode môjho programu som sa hneď na svojom prvom stretnutí s p. vedúcou odboru komunálnych služieb dopytoval na „bežné a dlhodobo neriešené problémy statickej, či dynamickej dopravy. Vyjadrujem jej týmto vďaku, že „na rad“ sa v rámci „obnovy“ chodníkov dostal aj chodník na Bezručovej ulici, dovtedy podľa mňa jeden z chodníkov v najhoršom stave. Taktiež na občianske aj moje podnety boli opravené výtlky na ulici SNP, Zúgove, Cyrilometódskej , vyčistené chodníky, žľaby, vpuste na ulici Ľ. Štúra… Čo sa týka celkovej kvality ciest, 6.3.2019 na zasadnutí zastupiteľstva som spolu s kolegami podporil a schválil 2. etapu obnovy ciest. Ďalšie plnenie je už len na Ms úrade.

Odľahčenie dopravy

Toto je tiež téma o ktorej je treba pri každej príležitosti hovoriť. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva som sa ostro ohradil proti plánovanému zámeru odklonu kamiónovej dopravy cez Bezručovu a Považskú. Považujem to za nešťastné, nereálne a veľmi krátkozraké riešenie. Tieto ulice a ani cesty neboli na takúto záťaž stavané. O starých rodinných domoch z tehál už ani nehovoriac. Jediným riešením na odľahčenie dopravy vidím v obchvate. V súčasnosti už bežia dve petície aj za mojej podpory. Pokiaľ by nevyšly som presvedčený, že prídu ďalšie. Možno aj toto je cesta, akú si prešli napríklad obyvatelia Šale. Ak by sa podarí získať 10000 podpisov musí sa už petíciou zaoberať aj nová vláda. Taktiež som p. primátora na rokovaní vyzval na aktívnejší postoj k problematike. K odľahčeniu dopravy môže hlavne v teplejších mesiacoch prispieť aj budovanie cyklochodníkov, kde som vynaložil a vynaložím tiež určité úsilie.

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS MESTE

Na tomto bode môjho programu som strávil asi najviac času. Desiatky a možno aj stovka hodín pripomienok nad Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií. Kto niekedy pripomienkoval a tvoril nejakú právnu normu vie aké náročné porovnávať a konfrontovať Vami navrhované ustanovenia, aby boli v súlade so zákonmi, resp. neodporovali žiadnej právnej norme. Pracoval som na tom prakticky počas celého roka. Môžem vyjadriť spokojnosť, pretože sa mi podarilo docieliť, aby bolo od marca otvorené celé VZN a nie len p. prokurátorkou namietaná časť. V novom VZN majú väčšiu šancu získavať dotácie aj menšie organizácie. Podarilo sa mi zmeniť ustanovenia, ktoré som považoval za diskriminačné a vznikajú prísnejšie pravidlá pre väčších poberateľov, nakoľko od sumy prijatej dotácie 3300 EUR je zakotvená povinnosť ju viesť na transparentnom účte.

PODPORA OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ S KULTÚRNYM, HISTORICKÝM, ČI DOBROČINNÝM ODKAZOM

Tak isto aj tento bod súvisí s poskytovaním dotácií. Už na prvom zasadnutí som sa vyjadril, že by sme mohli viac financií venovať na obnovu pamiatok. Ako ukážkový príklad som poukázal na zničený kríž na Šurianskej ulici. Vďaka OZ Za troma mostami sa podarilo tento rok kríž nielen zrekonštruovať, ale aj vysvätiť. Podporil som vykonanie súpisu pamätihodností na území nášho mesta, pretože do budúcna sa bude dať využiť na cielenú obnovu sôch, búst, artézskych studní… Ako zástupca mesta a poslanec som podporil niektoré podujatia či už kladením vencov či účasťou. Verejne podporujem aj ďalšie dobročinné organizácie, vecnými darmi, zbierkami, či 2 % z mojich daní. Ďakujem p. Ing. Petrovi Veleckému, že zohľadnil moju pripomienku a zaradil na r. 2020 do rozpočtu čiastku 3000 EUR na obnovu pamiatok.

VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ OBČANOV

Toto je tiež téma, na ktorej mi nielen vďaka môjmu povolaniu veľmi záleží. Môžem vyjadriť vďaku za spoluprácu s náčelníkom Mestskej polície v Nových Zámkoch ale aj Riaditeľovi OO PZ v Nových Zámkoch. Podieľal som sa či už mojim schváleným návrhom, ale aj ďalšími opatreniami, či pracovnými koordinačnými stretnutiami na projekte „Bezpečnejšie Zámky“. Ďalšie opatrenia riešime operatívne podľa aktuálnej situácie a potreby v rámci ľudských ako aj technických možností nášho mesta.

Zlepšenie kvality života starších občanov

Táto téma pre mňa tiež veľa znamená. Podporil som všetky opatrenia súvisiace s výškou príspevkov pre starších, či zdravotne a sociálne odkázaných spoluobčanov. Podpora starších pre mňa osobne neznamená len majáles pre starších v jazdiarni a odovzdávanie cien jubilantom v mesiaci úcty k starším. V kontexte avizovaného zvyšovania daňového zaťaženia som pripravil sériu pozmeňovacích návrhov práve pre starších občanov nášho mesta. Jednak aby sa ich to dotklo čo najmenej a aj preto že si ich vážim počas celého roka. Žiaľ, musím konštatovať, že prešla len mnou navrhovaná úľava  z dane 50% pre  majiteľa psa – osamelo žijúceho dôchodcu nad 62 rokov, kde je to pre neho jediný spoločník. Takú istú úľavu som navrhol aj pre majiteľa psa adoptovaného z útulku na území nášho mesta. Zvyšovanie miestnych daní plošne na všetky takmer všetkých občanov nášho mesta považujem aj vzhľadom na úctu k starším za až príliš tvrdé a z psychologického hľadiska za nie vhodné a šťastné riešenie v kontexte, že Nové Zámky dlhodobo vymierajú. Ak budeme zvyšovať dane aj vekovej hranici od 62-69,99 rokov čo k 26.11.2019 činí 4511 osôb, tak to prirodzenému prírastku obyvateľstva nepridá.

ZÚGOV

Po ujatí sa funkcie poslanca MsZ NZ bolo  jedno z mojich prvých stretnutí podnikateľmi, ktorí pôsobia v našom meste s investorom MVE. Na základe  kompetencie poslanca som sa ho dopytoval aj o.i. na veci, ktoré sa podľa mňa týkajú sa dôsledkov ich podnikania. Podľa slov vedúcej odboru komunálnych služieb mal Investor malej vodnej elektrárne  v zmysle zmluvy urobiť generálnu opravu dotknutej cesty. To sa ale nestalo sa, a investor sa vyjadril že „cestu mal dať do pôvodného stavu“ a to aj urobil. Verím, že veci sa pohnú správnym smerom, pretože „generálna oprava cesty“ je údajne podľa zmluvy podmienkou kolaudácie. Musím povedať, že stretnutie prebiehalo v korektnom duchu a pýtal som sa aj na priemyselný park či ďalšie investície, ktoré by mohli priniesť prácu Novozámčanom. Dostal som odpovede, čo sa týka priemyselného parku rokovania stále prebiehajú. Konkrétnejšie termíny som sa ale ešte nedozvedel.

Podpora malých a miestnych podnikateľov zo strany mesta

Tu som mal pripravené určité opatrenia, ak by sme sa dostali k systému rezidentského parkovania. Momentálne ale projekt stojí, kvôli vyšším počiatočným nákladom. Ak do zastupiteľstva prichádzajú žiadosti o prenájom či rozširovanie kapacít malých a miestnych podnikateľov, po zvážení všetkých okolností a dopadov ich ako poslanec podporím.

Ďalšie aktivity

Zverejňovanie majetkových pomerov funkcionárov

K tomuto bodu by som mohol napísať ďalší samostatný článok. Ako jedno z protikorupčných opatrení preventívneho charakteru prešiel môj návrh na zverejňovanie odmien štatutárnych orgánov so 100 % majetkovou účasťou mesta. Určité úsilie som vynaložil aj v rámci  sprístupnenia majetkových priznaní verejných funkcionárov mesta Nové Zámky. Obrátil som sa infožiadosťou na mesto, no neboli mi sprístupnené vôbec žiadne informácie /príjmov a majetkových pomerov primátora a všetkých poslancov za rok 2018/ a aj preto som bol nútený po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov podať na Krajský súd v Nitre správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí o nesprístupnení informácií. O ďalších opatreniach budem informovať neskôr.

Petícia proti výstavbe a umiestneniu strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra na Bratislavskej ceste v Nových Zámkoch

Podobne ako takmer 3000 signatárov petície som a ja toho názoru, že čiastkové riešenie iba denného centra problém nevyrieši. Navyše nie  v lokalite vnútrobloku bytových domov. Aktívne som podporil petíciu a predsedovi petičného výboru som osobne oznámil, že sa bude konať mimoriadne zasadnutie. Oficiálne pozvanie na zastupiteľstvo dodnes nedostal. Navyše primátor bol aj na základe môjho podnetu p. prokurátorkou upozornený, že oznámenie termínu zasadnutia oznámil na webovú a úradnú tabuľu iba 2 dni pred zasadnutím. Pričinil som sa tak o historické zasadnutie, kedy zasadali poslanci Msz NZ zoči-voči svojim voličom.

Podnet na zmiernenie hluku

Po „Benátskej noci“ som sa na podnet občanov a aj v ich mene obrátil na Regionálny úrad Verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch. Dodatočne aj touto cestou ďakujem p. riaditeľovi za súčinnosť opatrenia a spoluprácu pri riešení podnetu, ktorý vyhodnotili ako opodstatnený. Počas ďalších akcií bolo zabezpečené meranie hluku.

Podnet na vyriešenie spoločenských problémov na Námestí republiky

Obrátili sa na mňa občania z tejto lokality. Po sérií stretnutí priamo na mieste a v teréne som vykonal určité opatrenia. Momentálne však stále prebiehajú, týka sa to predovšetkým dotknutých obyvateľov, preto by som nerád šiel do detailov. Môžem ale povedať na základe spätnej väzby, ktorú mám, že v situácii nastal určitý progres. Dňa 9.12. 2019 ma občania pozvali na riadnu „domovú schôdzu“, kde sa nám po 1,5 roku podarilo zaistiť uznášaniaschopnosť a presvedčiť ľudí aby si zvolili 2 domových dôverníkov. Načrtli sme spolu s pracovníkmi Bytkomfortu smerovanie a ľudia si vytýčili tie najzákladnejšie priority. Ľuďom som radil aspoň v tých najzákladnejších prípadoch ako postupovať pri konkrétnych situáciách. Postupne sa rieši deratizácia a dezinsekcia. Návrh p. Michala Prešinského, aby mesto vyčlenilo určitú sumu financií na odkúpenie  „neprispôsobivých“ bytov o 1 hlas na zasadnutí neprešiel.

Oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohla byť páchaná trestná činnosť – žiaľ musel som aj ako občan podať trestné oznámenia na neznámych páchateľov, pretože za určitých okolnostiach aj neoznámenie trestného činu môže byť trestným činom. Vzhľadom na to, že vyšetrovania sú ešte stále „živé“ nemôžem Vás bližšie informovať, aby som tým nemaril vyšetrovanie.

Pomohol som s podnetmi občanov ako doplnenie niektorých lokalít do Harmonogramu kosenia, potreba bankomatu či malých smetiakov za troma mostami…. Môžete zhodnotiť, čo sa mi podarilo, lebo ja som maximalista a úplnú spokojnosť so sebou vyjadrím málokedy. Keď to ale zbilancujem, môžem povedať že program je po prvom roku na cca 90 % naplnený. Možno to nie je zlé na ťažký prvý „učňovský rok“ v komunálnej politike, kedy som sa nie raz cítil ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. O to viac ma ale najviac teší to, že moje pôsobenie bolo nezávislou vlastnou hlavou, poctivou prácou, postojmi, možno aj skúsenosťou z diplomacie a bez politického krytia, lobingu. Ako člena poslaneckého zboru ma trošku mrzia napäté vzťahy medzi niektorými poslancami z oboch strán spoločného stola. Navrhol som zrušenie Ms rady, aby sme sa mohli všetci stretávať občas aj bez uznesení. Tým by sa dali niektoré veci preddiskutovať vo vlastnej kuchyni a možno ani zastupká by netrvali až tak dlho. Žiaľ ani to neprešlo o 1 hlas. Som rád, že sa mi podarilo presvedčiť kolegov, aby posielali svoje pozmeňujúce návrhy vopred a tým trošku zlepšiť poslaneckú kultúru. Píšu o mne, že som vraj reformátor, no ja sa považujem len za človeka, ktorý podá ruku každému, podporí návrhy z oboch strán stola a navrhne čo považuje za vhodné.  Ak s niečím nesúhlasím tak hneď poviem za akých podmienok o tom môžeme rokovať.  Snažím sa hľadať riešenia a kompromisy aj za cenu určitých ústupkov v prospech nášho mesta … a touto cestou sa hodlám uberať aj naďalej. Tento rok chcem ešte 28.12.2019 zorganizovať 1 stretnutie s občanmi. Čas a miesto upresním v budúci týždeň.

S úctou Peter Podbehlý