Daň za psa

Zdroj: Dreamstime

PROSÍM POZOR, informácia ktorá sa v takejto forme zrejme nikde nenachádza. Je určená pre majiteľov psov – hlavne pre osamelých dôchodcov, osoby v hmotnej núdzi a tiež ľudí, ktorí si od 1.1.2020 adoptovali alebo adoptujú psa z novozámockého útulku.

Od 1.1.2020 bola VZN mesta Nové Zámky č.10/2019 o dani za psa zjednotená sadzba dane za 1 psa na 20 EUR bez ohľadu na priestor v ktorom sa pes nachádza. (byt, dom, chata) Na základe môjho pozmeňujúceho návrhu boli k VZN prijaté mestským zastupiteľstvom 50 % – né zníženie dane (10 EUR) pre ďalšie skupiny ľudí, ktoré mi v ňom chýbali. Ak takýchto obyvateľov máte vo svojom okolí, zdieľajte im prosím informáciu, pretože si myslím, že práve takíto ľudia by mali mať úľavy. Nárok na zníženie dane si si treba uplatniť do 31.januára písomnou žiadosťou osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky. K žiadosti sa priložia relevantné doklady preukazujúce nárok na zníženie dane:

  1. fyzická osoba v hmotnej núdzi – ak mesačný príjem žiadateľa nedosahuje výšku príjmu životného minima v čase podania žiadosti – potvrdenie o dávke v hmotnej núdzi s uvedením jej výšky k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, výpisom identifikačných údajov o zamestnávateľovi a potvrdením, že k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia nie je poberateľom invalidného dôchodku
  2. fyzická osoba staršia ako 62 rokov s ktorou nežije v spoločnej domácnosti ďalšia osoba – podkladom fyzickej osoby pre zníženie dane sú údaje z evidencie obyvateľstva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia – (znamená, že k 1.1.2020 už dovŕšila vek aspoň 62 rokov a zároveň k 1.1. 2020 bol, alebo je pes prihlásený na rovnakej adrese ako jeho majiteľ)
  3. fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta, ktorá si po 1.1.2020 osvojila psa z útulku nachádzajúceho sa na území mesta Nové Zámky – podkladom pre zníženie sú hodnoverné listinné podklady. Najmä zmluva o osvojení zvieraťa alebo zmluva o adopcii, prípadne iný hodnoverný doklad.

Nárok na zníženie si môžu uplatniť len občania, ktorí majú k dátumu žiadosti uhradené všetky záväzky voči mestu Nové Zámky. Taktiež v platnosti ostáva aj oslobodenie od dane pre majiteľa psa – osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V prípade otázok, alebo pomoci so spísaním žiadosti ma neváhajte kontaktovať.

 S úctou Peter Podbehlý