11. zasadnutie MsZ NZ dňa 26.2.2020

AUTÁ FIKCIA

Na začiatku rokovania som inicioval návrh o doplnenie  programu zasadnutia o bod Ochrana hnuteľného majetku mesta. V predkladanom návrhu som so spolupredkladateľom Mariánom Baloghom navrhol 2 varianty. Prvá – označenie úplne všetkých vozidiel mesta Nové Zámky Erbom nášho mesta včítane vozidla, ktoré používa primátor Š-SUPERB či šéf Novovitalu Š-KODIAQ. Mám za to, že ide skôr už o určitý štandard vizuálnej komunikácie, ktorý by okresné mesto malo prirodzene mať. Druhou variantou malo byť pridanie GPS monitorovacích jednotiek do najhodnotnejších vozidiel nášho mesta. Oba návrhy tesne neprešli.

V bode rôzne prišla p. Kissová z „Bieleho domu“. Uviedla na  zastupiteľstve, že vo vchode sa nachádza dlhodobo neobývaný byt. Prišiel som s návrhom aby sme do tohto bytu zainvestovali minimálny obnos, aby bol byt obývateľný v zmysle zákona aj užívania schopný, aby sa zvýšil pomer slušných ľudí v bytovom dome.,… aby nám v ňom len tak nestáli peniaze. Žiaľ opäť som dostal odpovede iba ako sa to nedá. Pán konateľ  Bytkomfortu to zase poňal po svojom a odpovedal ako sa to nedá „potom nám prídu ďalšia stovka žiadostí od žiadateľov aby sme zrekonštruovali všetky mestské byty ktoré máme“. Poenta mu však zrejme ušla tento byt je na rozdiel od tých, ktoré uvádza NEOBÝVANÝ.

Pri VZN o regulovanom parkovaní som tak isto pripravil dva Návrhy k VZN

V 1. návrhu som prevzal zodpovednosť a navrhol som LEN úvodné a záverečné zrušovacie ustanovenia, aby sme sa vyhli riziku správnej žaloby. Išlo o to, len vyhovieť protestu prokurátora. – No tento návrh neprešiel.

V 2. návrhu som si osvojil pripomienky kolegu Š. Danisa. Považoval som tam ešte za potrebné doplniť aj transparentný Fond Mobility a ďalšie ustanovenia. Okrem iného som tam navrhol aj zrušenie parkovacích kartičiek poslancov a nariadeniu som určil obmedzenú platnosť od 01.04.2020  do 30.9.2021. Ani tento však nebol schválený.

Hospodárnosť a nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta je pre mňa špecifikum. Mesto nie je realitka. Máloktorú žiadosť o predaj nehnuteľného majetku podporím. Zvlášť takú, ktorá v zmysle zákona o majetku obcí z dôvodu prípadov osobitného zreteľa má byť zverejnená 15 dní pred zastupiteľstvom a až do schvaľovania a nie je. To sa však nestalo, a na môj podnet museli byť viaceré stiahnuté z bodu rokovania.

V bode rôzne som vyjadril podporu petície občianskej iniciatívy za obchvat nášho mesta z dôvodu, že nejde o politický ale občiansky subjekt. Dostalo sa mi Aj ataku argumentum ad hominem od kolegu Borbélyho. Nechcel som tým zaťažovať MsZ, preto sa vyjadrím tu. Narážal na mňa „Či som dostatočne kompetentný svojej práci“ že viem zákony len čítať  A „Mohol by som vraj absolvovať niektoré lekcie čo sa týka čítania s porozumením“

Minulý rok bola na mojom pracovisku najrozsiahlejšia kontrola, akú som za svoju kariéru zažil. (trvala niekoľko mesiacov). A vietor zrejme fúkal aj z NZ smeru. Protokoly čo všetko sa kontrolovalo mali v súhrne vyše 100 strán. Nebolo mi vytknuté ABSOLÚTNE NIČ. O.i. aj preto môj nadriadený dal návrh a bol som personálnym rozkazom ministerky mimoriadne povýšený do vyššej hodnosti za dlhodobé kvalitné a príkladné plnenie služobných úloh.

Kolega Borbély by mal nechať hodnotenie mojej zastávanej funkcie na mojich nadriadených. Mal by sa sústrediť na trochu lepšiu obhajobu svojho zrejmého konfliktu záujmov, ktorého podnet som mohol iniciovať aj anonymne napríklad cez médiá či Transparency International, no neurobil som tak. Nemusí sa ale báť, lebo v MsZ aj tak sedí zrejme dosť zdržanlivých poslancov.

S úctou Peter Podbehlý.